Sản phẩm» MÁY CÀY

máy cày dầu mini 186

Giá : 0.00 vnd

Thông tin chi tiết

 

Ký hiÖu m¸y

186

®éng c¬ (Diesel)

186F

c«ng suÊt ®Çu raKw/rpm

6.3/3600

m«-men xo¾n lín nhÊtN.m/rpm

 

C«ng suet hao x¨ng g/kw.h

 

Canh bøcmm

800-1300

Canh s©umm

150

Lo¹i sè

Nhanh,kh«ng sè,chem.,lïi

ph­¬ng thøc chuyÓn ®éng

ChuyÓn ®éng trùc tiÕp

ph­¬ng thøc ly hîp

m¸ ly hîp

kÝch th­íc cña m¸y(L*W*H)

1800*1350*850

kÝch th­íc ®ãng gãi (L*W*H)

1050*550*780gåm 01 bé dao

trng lượngKg

125

trng lượng c¶ thïng (Kg)

130

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

máy cày cầm tay 81 máy cày cầm tay 81

Giá : 0 vnd

máy cày cầm tay 61 máy cày cầm tay 61

Giá : 0 vnd

máy cày cầm tay 31 máy cày cầm tay 31

Giá : 0 vnd

máy cày mini d4 máy cày mini d4

Giá : 0 vnd