Sản phẩm» MÁY CÀY

Máy cày mini 168

Giá : 0.00 vnd

Thông tin chi tiết

Chi tiết

Ký hiÖu m¸y

YKT1WG4.0-90FQ-P

®éng c¬ (x¨ng)

YKT170F/P

c«ng suÊt ®Çu raKw/rpm

4.0/3600

m«-men xo¾n lín nhÊtN.m/rpm

12/2600

C«ng suet hao x¨ng g/kw.h

395

Canh bøcmm

800-1200

Canh s©umm

150

Lo¹i sè

Nhanh,kh«ng sè,chËm(lïi,kh«ng sè,chËm

ph­¬ng thøc chuyÓn ®éng

D©y cu-roa+xÝch t¶i

ph­¬ng thøc ly hîp

Bªn trong

kÝch th­íc cña m¸y(L*W*H)

1390*800*1070

kÝch th­íc ®ãng gãi (L*W*H)

860*410*780(含1副刀具)

trng lượngKg

70

trng lượng c¶ thïng (Kg)

85

Sản phẩm cùng loại

máy cày cầm tay 81 máy cày cầm tay 81

Giá : 0 vnd

máy cày cầm tay 61 máy cày cầm tay 61

Giá : 0 vnd

máy cày cầm tay 31 máy cày cầm tay 31

Giá : 0 vnd

máy cày mini d4 máy cày mini d4

Giá : 0 vnd